ศุกร์ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 4)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 น. - 16.30 น. )
/uni2012/UserFiles/File/134_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 11 - 18 มีนาคม 2562 .pdf

เพิ่มเติม

     วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นต้นไป ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากเดิม ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคาร ๙๐ ปี เปลี่ยนมาเป็น ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ (น.ส.วาสนา วงษ์สังข์ ผู้แจ้ง)
 
     วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐น. เป็นต้นไป ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ จากเดิม ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคาร ๙๐ ปี เปลี่ยนมาเป็น ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ  (น.ส.วาสนา วงษ์สังข์ ผู้แจ้ง)

เข้าชม : 35  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562