พุธ ที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 2)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 น. - 16.30 น. )
/uni2012/UserFiles/File/113_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 4 - 11 มีนาคม 2562.pdf

 
เพิ่มเติม

     วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น . -  ๑๖.๓๐ น. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ห้อง ๒๒/๔๐๑ และห้อง ๒๒/๒๐๔ (อาคาร ๒๒ คณะวิทยาการจัดการ) (นายธานี วราโภ ผู้แจ้งข้อมูล)

     วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น . -  ๑๗.๐๐ น. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา ห้องประชุม ๑ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (น.ส.สุราลัย ชูเชื้อ ผู้แจ้งข้อมูล)

      วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น . เป็นต้นไป ประชุมหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าสาขาวิชาประจำคณะมนุายศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น ๑ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (น.ส.ระวีวรรณ นาคโชติ ผู้แจ้งข้อมูล)

เข้าชม : 44  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562