Untitled Document
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
การประชุมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562
จำนวนรูปภาพ : 14 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 22 เมษายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 46 ครั้ง
มรท.ร่วมการประชุมโครงการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนักเรียน
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 22 เมษายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 24 ครั้ง
ศูนย์วิทยาศาสตร์ให้บริการตรวจสอบตัวอย่างน้ำ
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 21 เมษายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 35 ครั้ง
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 4/62
จำนวนรูปภาพ : 38 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 19 เมษายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 73 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/62
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 19 เมษายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 19 ครั้ง
การประชุม คกก.อำนวยการ มรท. ครั้งที่ 4/62
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 18 เมษายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 25 ครั้ง
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 4/62
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 18 เมษายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 34 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/62
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 18 เมษายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 12 ครั้ง
สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรม Library Tour ให้นักเรียน รร.สาธิต มรท.
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 18 เมษายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 22 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/62
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 18 เมษายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 13 ครั้ง
มรท.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562
จำนวนรูปภาพ : 22 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 13 เมษายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 53 ครั้ง
การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/62
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 12 เมษายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 27 ครั้ง
งานทำบุญกลางบ้านสงกรานต์เทพสตรี62
จำนวนรูปภาพ : 146 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 12 เมษายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 385 ครั้ง
มรท.เปิดรับสมัคร นศ.ภาคปกติ ปีการศึกษา 62 รอบที่ 3 รับตรงทั่วไป/Portfolio
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 12 เมษายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 29 ครั้ง
มรท.ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของ จ.ลพบุรี
จำนวนรูปภาพ : 106 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 12 เมษายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 129 ครั้ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยี LoRa IoT by CAT
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 12 เมษายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 19 ครั้ง
รร.สาธิต มรท. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรการสำเร็จการศึกษาแก่นักเรียนสาธิต ม.3 และ ม.6
จำนวนรูปภาพ : 34 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 8 เมษายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 72 ครั้ง
สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
จำนวนรูปภาพ : 28 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 8 เมษายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 58 ครั้ง
มรท.ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
จำนวนรูปภาพ : 21 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 7 เมษายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 56 ครั้ง
การประชุมสภาวิชาการ มรท. ครั้งที่ 4/62
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 7 เมษายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 42 ครั้ง
การประชุม คกก.บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/62
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 7 เมษายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 41 ครั้ง
วจก.จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์
จำนวนรูปภาพ : 40 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 7 เมษายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 90 ครั้ง
วจก.จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพื่อการรองรับ TQR
จำนวนรูปภาพ : 22 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 7 เมษายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 60 ครั้ง
I-Tech ประชุมปิดภาคการศึกษา 2/61
จำนวนรูปภาพ : 17 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 7 เมษายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 33 ครั้ง
มนส.จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์
จำนวนรูปภาพ : 46 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 7 เมษายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 60 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดทำบุญวันสงกรานต์ และโครงการ Happy Work Place
จำนวนรูปภาพ : 40 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 7 เมษายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 56 ครั้ง
มรท.เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ มรภ.เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง
จำนวนรูปภาพ : 30 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 7 เมษายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 44 ครั้ง
โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
จำนวนรูปภาพ : 56 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 5 เมษายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 47 ครั้ง
การอบรมโครงการหมู่บ้านต้นแบบการสร้างมูลค่าผักตบชวา
จำนวนรูปภาพ : 36 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 5 เมษายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 63 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหาร มรท. (กรณีพิเศษ) ครั้งที่ 4/62
จำนวนรูปภาพ : 20 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 เมษายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 81 ครั้ง
การประชุมคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 เมษายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 50 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 2/62
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 เมษายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 135 ครั้ง
การประชุม คกก.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ มรท. ครั้งที่ 1/62
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 เมษายน พ.ศ. 2562
เข้าชม : 34 ครั้ง
สัมมนาผู้นำ นศ. มรภ.เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 5
จำนวนรูปภาพ : 25 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 66 ครั้ง
มรท.ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
จำนวนรูปภาพ : 29 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 60 ครั้ง
การนำเสนอผลงานปัญหาพิเศษของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ
จำนวนรูปภาพ : 25 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 70 ครั้ง
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการด้านวิจัย
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 28 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 74 ครั้ง
การประชุม คกก.ดำเนินงานจัดทำสารคดีเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 28 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 38 ครั้ง
มรท.จัดกิจกรรมบริการวิชาการการสอนคำศัพท์และการวัดผลสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 28 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 37 ครั้ง
สัมมนาเตรียมความพร้อมของหลักสูตรในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพฯ
จำนวนรูปภาพ : 21 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 28 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 65 ครั้ง
มรท.ร่วมงานแข่งขัน I-SAIID 2019 ประเทศมาเลเซีย
จำนวนรูปภาพ : 24 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 28 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 51 ครั้ง
อบรมการใช้โปรแกรม English Discoveries สำหรับ นศ.มรท.
จำนวนรูปภาพ : 17 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 27 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 46 ครั้ง
พิธีปัจฉิมนิเทศ นศ.คณะวิทยาศาสตร์ฯ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
จำนวนรูปภาพ : 14 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 27 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 36 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/62
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 27 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 33 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 3/62
จำนวนรูปภาพ : 14 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 60 ครั้ง
การประชุมปรับปรุงระบบบริหารจัดการงบประมาณ
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 40 ครั้ง
การประชุมปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ อุทยานวิทยาศาสตร์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
จำนวนรูปภาพ : 6 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 34 ครั้ง
การประชุม คกก.พิจารณาการเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัย มรท. ครั้งที่ 1/62
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 23 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 50 ครั้ง
การประชุม คกก.จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์เทพสตรี 62
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 23 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 42 ครั้ง
การประชุม คกก.กองทุนพัฒนาบุคลากร มรท. ครั้งที่ 1/62
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 23 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 39 ครั้ง
มรท.ร่วมกิจกรรมรณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.
จำนวนรูปภาพ : 33 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 23 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 52 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/62
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 31 ครั้ง
การประชุมสภาวิชาการ มรท. (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 2/62
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 43 ครั้ง
สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมตรวจประเมิน 5 ส
จำนวนรูปภาพ : 21 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 72 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/62
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 20 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 38 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/62
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 20 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 32 ครั้ง
พิธีปัจฉิมนิเทศ นศ.คณะวิทยาศาสตร์ฯ
จำนวนรูปภาพ : 13 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 20 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 40 ครั้ง
การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/62
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 20 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 27 ครั้ง
อบรมการออกแบบการทดลองสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 20 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 23 ครั้ง
การประชุม คกก.ดำเนินงานการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 19 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 44 ครั้ง
การอบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูฯ และพิธีลงนาม MOU ระหว่าง มรภ.เทพสตรี กับ เทศบาลตำบลเขาพระงาม
จำนวนรูปภาพ : 31 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 19 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 80 ครั้ง
มรท.เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา มรภ.เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 30 TRU Games 2019
จำนวนรูปภาพ : 408 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 19 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 627 ครั้ง
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 3/62
จำนวนรูปภาพ : 25 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 15 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 131 ครั้ง
การประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มรท. ครั้งที่ 1/62
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 15 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 68 ครั้ง
กกต.จ.ลพบุรี ให้ความรู้การเลือกตั้งแก่ นศ.
จำนวนรูปภาพ : 18 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 15 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 58 ครั้ง
โครงการระดมความคิดเห็นนักศึกษาเพื่อการพัฒนา มรท.ที่ยั่งยืน
จำนวนรูปภาพ : 26 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 14 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 74 ครั้ง
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 3/62
จำนวนรูปภาพ : 10 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 14 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 65 ครั้ง
มรท.จัดสอบสัมภาษณ์ นศ.ภาคปกติ รอบที่ 2/2 รับตรงทั่วไป/Portfolio ปีการศึกษา 2562
จำนวนรูปภาพ : 49 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 14 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 144 ครั้ง
การประชุม คกก.ศูนย์เครือข่าย สมศ. มรท. ครั้งที่ 2/62
จำนวนรูปภาพ : 5 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 14 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 42 ครั้ง
มรท.จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2/2 รับตรงทั่วไป/Portfolio
จำนวนรูปภาพ : 19 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 14 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 62 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 3/62
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 14 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 41 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/62
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 14 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 37 ครั้ง
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/62
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 14 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 25 ครั้ง
การประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงิน มรท. ครั้งที่ 1/62
จำนวนรูปภาพ : 28 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 14 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 54 ครั้ง
เลือกตั้งประธานสภานักศึกษา ภาคปกติ และนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562
จำนวนรูปภาพ : 38 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 14 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 39 ครั้ง
อาจารย์ และ นศ. คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่บริการวิชาการค่ายวิทยาศาสตร์ รร.สิงห์บุรี
จำนวนรูปภาพ : 14 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 14 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 23 ครั้ง
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ และ มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 14 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 14 ครั้ง
การประชุม คกก.ดำเนินงานจัดสร้างหอเกียรติยศ มรท.
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 12 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 48 ครั้ง
สัมมนาโครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการฯ
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 12 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 42 ครั้ง
การประชุม คกก.จัดการแข่งขันกีฬา มรภ.เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 30 TRU Games ครั้งที่ 3/62
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 11 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 78 ครั้ง
การเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่มิใช่ผู้บริหาร
จำนวนรูปภาพ : 63 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 11 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 140 ครั้ง
พิธีปัจฉิมนิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
จำนวนรูปภาพ : 8 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 11 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 55 ครั้ง
การประชุมสภาวิชาการ มรท. (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 1/62
จำนวนรูปภาพ : 17 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 10 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 81 ครั้ง
การประชุมคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 10 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 59 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหาร มรท. (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 3/62
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 10 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 38 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหารทรัพยากรมนุษย์ มรท. ครั้งที่ 1/62
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 7 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 68 ครั้ง
สัมมนาเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว
จำนวนรูปภาพ : 12 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 7 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 58 ครั้ง
การประชุม คกก.จัดทำแผนพัฒนาอาคารสถานที่ มรท. ครั้งที่ 2/62
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 7 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 60 ครั้ง
การประชุมหัวหน้าภาค-หัวหน้าสาขาวิชา และ คกก.ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มนส. ครั้งที่ 3/62
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 7 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 43 ครั้ง
วทน.อบรมประกันคุณภาพ นศ.
จำนวนรูปภาพ : 14 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 6 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 53 ครั้ง
วจก.อบรมประกันคุณภาพ นศ.
จำนวนรูปภาพ : 21 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 6 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 96 ครั้ง
องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รร.ราชประชานุเคราะห์ 33
จำนวนรูปภาพ : 11 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 6 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 46 ครั้ง
อบรมการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
จำนวนรูปภาพ : 36 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 4 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 210 ครั้ง
การประชุม คกก.สรรหากรรมการสภา มรท. ผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2/62
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 4 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 65 ครั้ง
การประชุม คกก.จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ครั้งที่ 2/62
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 4 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 57 ครั้ง
มรท.ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
จำนวนรูปภาพ : 17 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 2 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 71 ครั้ง
การประชุม คกก.จัดการแข่งขันกีฬา มรภ.เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 30 TRU Games ครั้งที่ 2/62
จำนวนรูปภาพ : 15 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 79 ครั้ง
การประชุมสภาวิชาการ มรท. ครั้งที่ 3/62
จำนวนรูปภาพ : 16 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 56 ครั้ง
การประชุม คกก.บริหารโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
จำนวนรูปภาพ : 9 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 54 ครั้ง
การประชุม คกก.บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/62
จำนวนรูปภาพ : 7 ภาพ
โพสต์เมื่อ : 1 มีนาคม พ.ศ. 2562
เข้าชม : 57 ครั้ง
 
 
กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>