คณะ IT จัดพิธีไหว้ครูผู้ประสาทวิชา
วันที่ : จันทร์ ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 08:50:12 รูปภาพ : 31 ภาพ ชม : 33 ครั้ง
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ หอประชุม 1 ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ เสนกาศ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูผู้ประสาทวิชา สำหรับพิธีไหว้ครูนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครู รวมถึงให้นักศึกษาได้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ และสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับหมู่คณะ โอกาสนี้ได้มีพิธีมอบเข็มตราพระราชลัญจกรให้แก่นักศึกษาใหม่ พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 4 คน และพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และนักศึกษาที่มีความประพฤติดีและทำคุณประโยชน์ จำนวน 8 คน
หน้า 1
| 1 | 2
| 1 | 2
หน้า 1  
 
มรท.จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 100 ปี
การประชุม คกก.สมาคมผู้ปกครองและครู รร.สาธิต มรท. ครั้งที่ 2/63
การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/63
คณะ IT จัดพิธีไหว้ครูผู้ประสาทวิชา
วจก. จัดพิธีไหว้ครู
พิธีไหว้ครู มรท. ประจำปีการศึกษา 2563
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 9/63
การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9/63
การประชุมหารือการจัดเสวนา ครูยุค New Normal กับการเสพสื่อของเยาวชน
มรท.จัดสอบวัดความรู้พื้นฐานและวัดแววความเป็นครู