การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/62
วันที่ : พุธ ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:52:50 รูปภาพ : 9 ภาพ ชม : 29 ครั้ง
ผศ.ธนิดา ภู่แดง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุม 6/207 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ พันธกิจของคณะวิทยาการจัดการ / การพิจารณาแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ.2563 - 2566 / การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร / การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาการขอส่งผลการศึกษา ข.ส. (X) และ ร. (I) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาขอแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ / การพิจารณาสรุปการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 / การพิจารณาผู้แทนสาขาวิชาในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการแทนคนเดิมที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง / การพิจารณาแบบฟอร์มเอกสารการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน / การพิจารณาคำร้องเลื่อนสอบ-ขาดสอบ นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาการให้ทุนการศึกษานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2562
หน้า 1

หน้า 1  
 
ค่าย We are TRU
องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ มรภ.เทพสตรี
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/62
การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/62
ประชุมชี้แจงการกู้ยืมเงิน กยศ. นศ.ปี 1
มรภ.เลย ศึกษาดูงานการบริหารงานบุคคล มรภ.เทพสตรี
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/62
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 5/62
มรภ.เทพสตรี ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมการให้บริการด้านกระแสไฟฟ้าของ กฟภ.ลพบุรี
งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสัมพันธ์