วจก.จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สู่รายวิชา
วันที่ : อังคาร ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:41:17 รูปภาพ : 21 ภาพ ชม : 52 ครั้ง
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.วนิดา เพิ่มศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สู่รายวิชา ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ ผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษา ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 80 คน ได้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
หน้า 1
| 1 | 2
| 1 | 2
หน้า 1  
 
ค่าย We are TRU
องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ มรภ.เทพสตรี
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/62
การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/62
ประชุมชี้แจงการกู้ยืมเงิน กยศ. นศ.ปี 1
มรภ.เลย ศึกษาดูงานการบริหารงานบุคคล มรภ.เทพสตรี
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/62
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 5/62
มรภ.เทพสตรี ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมการให้บริการด้านกระแสไฟฟ้าของ กฟภ.ลพบุรี
งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสัมพันธ์