วจก.อบรม KM การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
วันที่ : จันทร์ ที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:05:13 รูปภาพ : 18 ภาพ ชม : 33 ครั้ง
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.วนิดา เพิ่มศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ KM ด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 54 คน ได้ดำเนินการจัดการความรู้ด้านต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ เป็นเวทีในการเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ตลอดจนเพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาการมีส่วนร่วมในการนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
และสำหรับในภาคบ่ายเป็นการประชุมอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ / การพิจารณาทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการ
หน้า 1

หน้า 1  
 
ค่าย We are TRU
องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ มรภ.เทพสตรี
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/62
การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/62
ประชุมชี้แจงการกู้ยืมเงิน กยศ. นศ.ปี 1
มรภ.เลย ศึกษาดูงานการบริหารงานบุคคล มรภ.เทพสตรี
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/62
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 5/62
มรภ.เทพสตรี ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมการให้บริการด้านกระแสไฟฟ้าของ กฟภ.ลพบุรี
งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสัมพันธ์