การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/62
วันที่ : ศุกร์ ที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 16:45:11 รูปภาพ : 7 ภาพ ชม : 66 ครั้ง
คุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562
โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย / การพิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย / การพิจารณาการจัดทำรายงานประจำปี 2561
หน้า 1

หน้า 1  
 
การประชุม คกก.ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ครั้งที่ 1/62
ทำสัญญาเงินกู้ กยศ.
การอบรมโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสร้างอาชีพในท้องถิ่น
เสวนาวิชาการ "ศิลปะทวารวดีในสยามประเทศ"
การประชุม คกก.สอบแข่งขันบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/62
พิธีวางพวงมาลา และรับมอบทุนมูลนิธิจอมพล ป.ฯ
พิธีไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์น้อง-พี่
การประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 8/62
ผู้บริหาร มรท. บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ