การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/62
วันที่ : ศุกร์ ที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 16:45:11 รูปภาพ : 7 ภาพ ชม : 27 ครั้ง
คุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562
โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย / การพิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย / การพิจารณาการจัดทำรายงานประจำปี 2561
หน้า 1

หน้า 1  
 
การประชุมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562
มรท.ร่วมการประชุมโครงการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนักเรียน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ให้บริการตรวจสอบตัวอย่างน้ำ
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 4/62
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/62
การประชุม คกก.อำนวยการ มรท. ครั้งที่ 4/62
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 4/62
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/62
สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรม Library Tour ให้นักเรียน รร.สาธิต มรท.
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/62