การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยี LoRa IoT by CAT
วันที่ : ศุกร์ ที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 15:33:37 รูปภาพ : 9 ภาพ ชม : 19 ครั้ง
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยี LoRa IoT by CAT ซึ่งจัดโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี บุคลากรในสังกัดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี และบุคลากรในสังกัด บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 13 คน ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะเทคโนโลยีโครงข่ายด้านดิจิทัลเทคโนโลยีในประเทศไทย รวมถึงเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง โดยได้รับเกียรติจาก คุณภูรดา นนทวาสี พนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ 8 และ คุณพีรพัฒน์ ตาลสิทธิ์ วิศวกร ระดับ 8 ของ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
หน้า 1

หน้า 1  
 
การประชุมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562
มรท.ร่วมการประชุมโครงการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนักเรียน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ให้บริการตรวจสอบตัวอย่างน้ำ
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 4/62
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/62
การประชุม คกก.อำนวยการ มรท. ครั้งที่ 4/62
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 4/62
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/62
สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรม Library Tour ให้นักเรียน รร.สาธิต มรท.
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/62