การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยี LoRa IoT by CAT
วันที่ : ศุกร์ ที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 15:33:37 รูปภาพ : 9 ภาพ ชม : 61 ครั้ง
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยี LoRa IoT by CAT ซึ่งจัดโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี บุคลากรในสังกัดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี และบุคลากรในสังกัด บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 13 คน ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะเทคโนโลยีโครงข่ายด้านดิจิทัลเทคโนโลยีในประเทศไทย รวมถึงเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง โดยได้รับเกียรติจาก คุณภูรดา นนทวาสี พนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ 8 และ คุณพีรพัฒน์ ตาลสิทธิ์ วิศวกร ระดับ 8 ของ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
หน้า 1

หน้า 1  
 
การประชุม คกก.ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ครั้งที่ 1/62
ทำสัญญาเงินกู้ กยศ.
การอบรมโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสร้างอาชีพในท้องถิ่น
เสวนาวิชาการ "ศิลปะทวารวดีในสยามประเทศ"
การประชุม คกก.สอบแข่งขันบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/62
พิธีวางพวงมาลา และรับมอบทุนมูลนิธิจอมพล ป.ฯ
พิธีไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์น้อง-พี่
การประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 8/62
ผู้บริหาร มรท. บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ