การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 3/62
วันที่ : ศุกร์ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:59:23 รูปภาพ : 25 ภาพ ชม : 186 ครั้ง
คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562
โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย / การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต / การพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / การพิจารณาอนุมัติการแก้ไขรหัสวิชาและชื่อวิชาหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / การพิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) จำนวน 11 หลักสูตร / การพิจารณาอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) จำนวน 1 หลักสูตร / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ / การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ทั้งนี้ก่อนเริ่มวาระการประชุมได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ ผศ.ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย, อ.ญาณเทพ อารมย์อุ่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา และนายณัฐวุฒิ โตสุข นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ประพันธ์คำร้อง ทำนองและเรียบเรียงเสียงประสาน เพลงมาร์ชประจำคณะวิทยาการจัดการ ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งคณะวิทยาการจัดการ ครบ 35 ปี ในปี พ.ศ.2562
พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่กลุ่มนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย จากการเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดผลงานนักศึกษาในงานแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ อ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา เป็นผู้รับมอบแทน ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และโรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร ได้รับรางวัลชมเชยประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก จากการดำเนินงานโครงการการพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน ประจำปี 2561
หน้า 1
| 1 | 2
| 1 | 2
หน้า 1  
 
พิธีปฐมนิเทศ นศ.ภาคปกติ ปี 62
ค่าย We are TRU
องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ มรภ.เทพสตรี
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/62
การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/62
ประชุมชี้แจงการกู้ยืมเงิน กยศ. นศ.ปี 1
มรภ.เลย ศึกษาดูงานการบริหารงานบุคคล มรภ.เทพสตรี
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/62
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 5/62
มรภ.เทพสตรี ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมการให้บริการด้านกระแสไฟฟ้าของ กฟภ.ลพบุรี