กกต.จ.ลพบุรี ให้ความรู้การเลือกตั้งแก่ นศ.
วันที่ : ศุกร์ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:31:21 รูปภาพ : 18 ภาพ ชม : 25 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี คุณมนัส ไหวพริบ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิ หน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในวิถีประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำนาจ สอนจันทร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
หน้า 1

หน้า 1  
 
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/62
การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/62
พิธีปัจฉิมนิเทศ นศ.คณะวิทยาศาสตร์ฯ
การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/62
อบรมการออกแบบการทดลองสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม
การประชุม คกก.ดำเนินงานการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10
การอบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูฯ และพิธีลงนาม MOU ระหว่าง มรภ.เทพสตรี กับ เทศบาลตำบลเขาพระงาม
มรท.เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา มรภ.เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 30 TRU Games 2019
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 3/62
การประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มรท. ครั้งที่ 1/62