โครงการระดมความคิดเห็นนักศึกษาเพื่อการพัฒนา มรท.ที่ยั่งยืน
วันที่ : พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:26:51 รูปภาพ : 26 ภาพ ชม : 42 ครั้ง
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 90 ปี ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการระดมความคิดเห็นนักศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ยั่งยืน ซึ่งจัดโดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการระดมความคิดเห็นครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน ได้ร่วมแสวงหาแนวทางร่วมกันในการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตลอดจนการเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในมุมมองของนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สัญญลักษณ์ ศุภนาม อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการระดมความคิดเห็น สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการระดมความคิดเห็นในเรื่องการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี การจัดการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หน้า 1
| 1 | 2
| 1 | 2
หน้า 1  
 
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/62
การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/62
พิธีปัจฉิมนิเทศ นศ.คณะวิทยาศาสตร์ฯ
การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/62
อบรมการออกแบบการทดลองสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม
การประชุม คกก.ดำเนินงานการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10
การอบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูฯ และพิธีลงนาม MOU ระหว่าง มรภ.เทพสตรี กับ เทศบาลตำบลเขาพระงาม
มรท.เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา มรภ.เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 30 TRU Games 2019
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 3/62
การประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มรท. ครั้งที่ 1/62