โครงการระดมความคิดเห็นนักศึกษาเพื่อการพัฒนา มรท.ที่ยั่งยืน
วันที่ : พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:26:51 รูปภาพ : 26 ภาพ ชม : 104 ครั้ง
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 90 ปี ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการระดมความคิดเห็นนักศึกษาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ยั่งยืน ซึ่งจัดโดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการระดมความคิดเห็นครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน ได้ร่วมแสวงหาแนวทางร่วมกันในการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตลอดจนการเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในมุมมองของนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สัญญลักษณ์ ศุภนาม อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการระดมความคิดเห็น สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการระดมความคิดเห็นในเรื่องการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี การจัดการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หน้า 1
| 1 | 2
| 1 | 2
หน้า 1  
 
พิธีปฐมนิเทศ นศ.ภาคปกติ ปี 62
ค่าย We are TRU
องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ มรภ.เทพสตรี
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/62
การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/62
ประชุมชี้แจงการกู้ยืมเงิน กยศ. นศ.ปี 1
มรภ.เลย ศึกษาดูงานการบริหารงานบุคคล มรภ.เทพสตรี
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/62
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 5/62
มรภ.เทพสตรี ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมการให้บริการด้านกระแสไฟฟ้าของ กฟภ.ลพบุรี