การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 3/62
วันที่ : พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:53:13 รูปภาพ : 10 ภาพ ชม : 42 ครั้ง
อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562
โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการเลือกเลขานุการคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ / การพิจารณาการบริหารจัดการโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการลาศึกษาต่อภายในประเทศ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา / การพิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2558 / การพิจารณาร่างแบบสอบถามความคิดเห็นนักศึกษาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีอย่างยั่งยืน / การพิจารณาแนวทางการจัดโครงการระดมความคิดเห็นบุคลากรสายวิชาการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีอย่างยั่งยืน
หน้า 1

หน้า 1  
 
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/62
การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/62
พิธีปัจฉิมนิเทศ นศ.คณะวิทยาศาสตร์ฯ
การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/62
อบรมการออกแบบการทดลองสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม
การประชุม คกก.ดำเนินงานการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10
การอบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูฯ และพิธีลงนาม MOU ระหว่าง มรภ.เทพสตรี กับ เทศบาลตำบลเขาพระงาม
มรท.เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา มรภ.เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 30 TRU Games 2019
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 3/62
การประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มรท. ครั้งที่ 1/62