การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 3/62
วันที่ : พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:53:13 รูปภาพ : 10 ภาพ ชม : 84 ครั้ง
อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562
โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการเลือกเลขานุการคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ / การพิจารณาการบริหารจัดการโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการลาศึกษาต่อภายในประเทศ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา / การพิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2558 / การพิจารณาร่างแบบสอบถามความคิดเห็นนักศึกษาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีอย่างยั่งยืน / การพิจารณาแนวทางการจัดโครงการระดมความคิดเห็นบุคลากรสายวิชาการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีอย่างยั่งยืน
หน้า 1

หน้า 1  
 
พิธีปฐมนิเทศ นศ.ภาคปกติ ปี 62
ค่าย We are TRU
องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ มรภ.เทพสตรี
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/62
การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/62
ประชุมชี้แจงการกู้ยืมเงิน กยศ. นศ.ปี 1
มรภ.เลย ศึกษาดูงานการบริหารงานบุคคล มรภ.เทพสตรี
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/62
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 5/62
มรภ.เทพสตรี ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมการให้บริการด้านกระแสไฟฟ้าของ กฟภ.ลพบุรี