การประชุม คกก.ศูนย์เครือข่าย สมศ. มรท. ครั้งที่ 2/62
วันที่ : พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:39:18 รูปภาพ : 5 ภาพ ชม : 53 ครั้ง
ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562
โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาเสนอรายชื่อวิทยากรและดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้านการศึกษาปฐมวัย / การพิจารณาเสนอรายชื่อคณะกรรมการและวิทยากรในกระบวนการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก ด้านการศึกษาปฐมวัย / การพิจารณาเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก ด้านการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน้า 1

หน้า 1  
 
พิธีปฐมนิเทศ นศ.ภาคปกติ ปี 62
ค่าย We are TRU
องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ มรภ.เทพสตรี
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/62
การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/62
ประชุมชี้แจงการกู้ยืมเงิน กยศ. นศ.ปี 1
มรภ.เลย ศึกษาดูงานการบริหารงานบุคคล มรภ.เทพสตรี
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/62
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 5/62
มรภ.เทพสตรี ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมการให้บริการด้านกระแสไฟฟ้าของ กฟภ.ลพบุรี