มรท.จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2/2 รับตรงทั่วไป/Portfolio
วันที่ : พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:16:03 รูปภาพ : 19 ภาพ ชม : 37 ครั้ง
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2/2 รับตรงทั่วไป/Portfolio โดยในครั้งนี้เป็นการสอบวิชาวัดแววความเป็นครูในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในทุกสาขาวิชา ซึ่งมีนักศึกษามาทำการสอบวัดแววความเป็นครูในครั้งนี้ จำนวน 537 คน สำหรับในวันที่ 14 มีนาคม 2562 เป็นการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และวันที่ 15 มีนาคม 2562 เป็นการสอบปฏิบัติเฉพาะทางสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา
หน้า 1

หน้า 1  
 
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/62
การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/62
พิธีปัจฉิมนิเทศ นศ.คณะวิทยาศาสตร์ฯ
การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/62
อบรมการออกแบบการทดลองสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม
การประชุม คกก.ดำเนินงานการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10
การอบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูฯ และพิธีลงนาม MOU ระหว่าง มรภ.เทพสตรี กับ เทศบาลตำบลเขาพระงาม
มรท.เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา มรภ.เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 30 TRU Games 2019
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 3/62
การประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มรท. ครั้งที่ 1/62