มรท.จัดกิจกรรมลานวิถีไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
วันที่ : อาทิตย์ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 22:10:42 รูปภาพ : 354 ภาพ ชม : 477 ครั้ง
ระหว่างวันที่ 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานวิถีไทย พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กลุ่มศิลปินเมืองละโว้ กลุ่มอนุรักษ์ศิลปะไทย และกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ จัดกิจกรรมลานวิถีไทยในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 32 ประจำปี 2562 สำหรับกิจกรรมลานวิถีไทยในปีนี้มีการจัดกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ กลุ่มวัฒนธรรมลาวแง้วบ้านหนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี, กลุ่มวัฒนธรรมไท-ยวน อ.เสาไห้ จ.สระบุรี,  กลุ่มวัฒนธรรมมอญ ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี, กลุ่มวัฒนธรรมลาวเวียงบ้านหนองแขม ต.ท่าแค อ.เมือง จ.ลพบุรี, กลุ่มวัฒนธรรมไทยเบิ้ง ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี, กลุ่มวัฒนธรรมไท-ยวน หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี, กลุ่มวัฒนธรรมลาวหลวง ต.พุคา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี และกลุ่มวัฒนธรรมไทยเบิ้ง ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี, การสาธิตประดิษฐ์มาลัยจากใบเตย โดยคณะครุศาสตร์, การทำสมุดทำมือจากผ้าไทย โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การสาธิตการทำเครื่องหอมชาววัง โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การสาธิตการทำพวงมาลัยลูกมะกรูดใบเตย โดยคณะวิทยาการจัดการ, การระบายสีตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, การสาธิตการทำลูกชุบชาววัง โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, การปั้นตุ๊กตาดินเผาไทย และตุ๊กตาลิง โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมและดนตรีไทย โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, การแสดงสี่ภาคและการสาธิตการแต่งกายสมัยสมเด็จพระนารายณ์ โดยกลุ่มอนุรักษ์ศิลปะไทย, การสาธิตการวาดภาพเหมือน โดยกลุ่มศิลปินเมืองละโว้, การบรรเลงวงดนตรีไทย โดยสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, การบริการถ่ายภาพชุดไทย โดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และการจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
หน้า 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
หน้า 1  
 
การประชุมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562
มรท.ร่วมการประชุมโครงการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนักเรียน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ให้บริการตรวจสอบตัวอย่างน้ำ
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 4/62
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/62
การประชุม คกก.อำนวยการ มรท. ครั้งที่ 4/62
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 4/62
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/62
สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรม Library Tour ให้นักเรียน รร.สาธิต มรท.
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/62