การประชุมการควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง และตรวจสอบภายใน
วันที่ : พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 17:03:57 รูปภาพ : 7 ภาพ ชม : 35 ครั้ง
ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาปฏิทิน และขั้นตอนการดำเนินงานการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน
หน้า 1

หน้า 1  
 
การประชุม คกก.จัดการแข่งขันกีฬา มรภ.เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 30 TRU Games
การประชุม คกก.จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ครั้งที่ 1/62
เสวนาวิชาการสรรมาเล่า ครั้งสมเด็จพระนารายณ์ และนิทรรศการภาพเก่าลพบุรี
มรท. ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/62
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 2/62
การประชุมวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครูฯ
มรท.ร่วมรณรงค์แต่งไทยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 2/62
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/62