การประชุมการควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง และตรวจสอบภายใน
วันที่ : พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 17:03:57 รูปภาพ : 7 ภาพ ชม : 63 ครั้ง
ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาปฏิทิน และขั้นตอนการดำเนินงานการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน
หน้า 1

หน้า 1  
 
การประชุมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562
มรท.ร่วมการประชุมโครงการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนักเรียน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ให้บริการตรวจสอบตัวอย่างน้ำ
การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 4/62
การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/62
การประชุม คกก.อำนวยการ มรท. ครั้งที่ 4/62
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 4/62
การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/62
สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรม Library Tour ให้นักเรียน รร.สาธิต มรท.
การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/62