<< 2562 >>
  มกราคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
  กุมภาพันธ์  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
  มีนาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  เมษายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
  พฤษภาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  มิถุนายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
  กรกฏาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
  สิงหาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  กันยายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
  ตุลาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
  พฤศจิกายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  ธันวาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


กิจกรรมประจำเดือนนี้

ที่
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
รายละเอียด
เวลา
1[ 2019-03-01]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 4) /uni2012/UserFiles/File/102_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 25 ก_พ_ - 4 มี_ค_2562.pdf

 
 เพิ่มเติม

     วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ห้องประชุมจินดามณี ๘ ชั้น ๘ อาคารสำนักงานอธิการบดี (น.ส.อมรรัตน์ เพชรรุ่ง ผู้แจ้งข้อมูล)
08.30 น. - 16.30 น.
2[ 2019-03-02]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 5) /uni2012/UserFiles/File/102_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 25 ก_พ_ - 4 มี_ค_2562.pdf08.30 น. - 16.30 น.
3[ 2019-03-03]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 6) /uni2012/UserFiles/File/102_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 25 ก_พ_ - 4 มี_ค_2562.pdf08.30 น. - 16.30 น.
4[ 2019-03-04]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 7) /uni2012/UserFiles/File/102_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 25 ก_พ_ - 4 มี_ค_2562.pdf08.30 น. - 16.30 น.
5[ 2019-03-05]กิจกรรมประจำวัน /uni2012/UserFiles/File/113_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 4 - 11 มีนาคม 2562.pdf08.30 น. - 16.30 น.
6[ 2019-03-06]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 2) /uni2012/UserFiles/File/113_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 4 - 11 มีนาคม 2562.pdf

 
เพิ่มเติม

     วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น . -  ๑๖.๓๐ น. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ห้อง ๒๒/๔๐๑ และห้อง ๒๒/๒๐๔ (อาคาร ๒๒ คณะวิทยาการจัดการ) (นายธานี วราโภ ผู้แจ้งข้อมูล)

     วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น . -  ๑๗.๐๐ น. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา ห้องประชุม ๑ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (น.ส.สุราลัย ชูเชื้อ ผู้แจ้งข้อมูล)

      วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น . เป็นต้นไป ประชุมหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าสาขาวิชาประจำคณะมนุายศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น ๑ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (น.ส.ระวีวรรณ นาคโชติ ผู้แจ้งข้อมูล)
08.30 น. - 16.30 น.
7[ 2019-03-07]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 3) /uni2012/UserFiles/File/113_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 4 - 11 มีนาคม 2562.pdf08.30 น. - 16.30 น.
8[ 2019-03-08]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 4) /uni2012/UserFiles/File/113_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 4 - 11 มีนาคม 2562.pdf

 
 เพิ่มเติม

     วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ประชุมสภาวิชาการ (นัดพิเศษ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ (นางขนิษฐา พุกบุตร์ ผู้แจ้งข้อมูล)
08.30 น. - 16.30 น.
9[ 2019-03-09]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 5) /uni2012/UserFiles/File/113_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 4 - 11 มีนาคม 2562.pdf08.30 น. - 16.30 น.
10[ 2019-03-10]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 6) /uni2012/UserFiles/File/113_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 4 - 11 มีนาคม 2562.pdf

 
 เพิ่มเติม

     วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น ๔ อาคารรัตนเทพสตรี (นางสุนิสา มาลากอง ผู้แจ้งข้อมูล)
08.30 น. - 16.30 น.
11[ 2019-03-11]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 7) /uni2012/UserFiles/File/113_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 4 - 11 มีนาคม 2562.pdf08.30 น. - 16.30 น.
12[ 2019-03-12]กิจกรรมประจำวัน /uni2012/UserFiles/File/134_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 11 - 18 มีนาคม 2562 .pdf08.30 น. - 16.30 น.
13[ 2019-03-13]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 2) /uni2012/UserFiles/File/134_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 11 - 18 มีนาคม 2562 .pdf

 
เพิ่มเติม

    วันที่ ๑๓ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒/๒ รับตรงทั่วไป/Portfolio (กองบริการการศึกษา)
08.30 น. - 16.30 น.
14[ 2019-03-14]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 3) /uni2012/UserFiles/File/134_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 11 - 18 มีนาคม 2562 .pdf

 
 เพิ่มเติม

      วันที่ ๑๓ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒/๒ รับตรงทั่วไป/Portfolio (กองบริการการศึกษา)
08.30 น. - 16.30 น.
15[ 2019-03-15]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 4) /uni2012/UserFiles/File/134_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 11 - 18 มีนาคม 2562 .pdf

เพิ่มเติม

     วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นต้นไป ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากเดิม ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคาร ๙๐ ปี เปลี่ยนมาเป็น ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ (น.ส.วาสนา วงษ์สังข์ ผู้แจ้ง)
 
     วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐น. เป็นต้นไป ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ จากเดิม ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคาร ๙๐ ปี เปลี่ยนมาเป็น ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๑ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ  (น.ส.วาสนา วงษ์สังข์ ผู้แจ้ง)
08.30 น. - 16.30 น.
16[ 2019-03-16]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 5) /uni2012/UserFiles/File/134_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 11 - 18 มีนาคม 2562 .pdf08.30 น. - 16.30 น.
17[ 2019-03-17]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 6) /uni2012/UserFiles/File/134_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 11 - 18 มีนาคม 2562 .pdf08.30 น. - 16.30 น.
18[ 2019-03-18]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 7) /uni2012/UserFiles/File/134_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 11 - 18 มีนาคม 2562 .pdf08.30 น. - 16.30 น.
19[ 2019-03-19]กิจกรรมประจำวัน /uni2012/UserFiles/File/156_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 18 - 25 มีนาคม 2562.pdf08.30 น. - 16.30 น.
20[ 2019-03-19]กิจกรรมประจำวัน
21[ 2019-03-20]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 2) /uni2012/UserFiles/File/156_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 18 - 25 มีนาคม 2562.pdf

 
 เพิ่มเติม

     วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (น.ส.อณุภา ทานะรมณ์ ผู้แจ้ง)
08.30 น. - 16.30 น.
22[ 2019-03-21]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 3) /uni2012/UserFiles/File/156_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 18 - 25 มีนาคม 2562.pdf
 
 
  เพิ่มเติม

     วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. การตรวจประเมิน ๕ ส. องค์กรเราให้น่าอยู่ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (น.ส.อณุภา ทานะรมณ์ ผู้แจ้ง)

     วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. การแนะนำการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ปีภาษี ๒๕๖๑ ชั้น ๑ อาคารรัตนเทพสตรี (มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)

     วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ประชุมสภาวิชาการ (กรณีพิเศษ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ห้องประชุมเฉลิมพระเกัียรติ ๑ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ (นางขนิษฐา พุกบุตร์ ผู้แจ้ง)
08.30 น. - 16.30 น.
23[ 2019-03-22]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 4) /uni2012/UserFiles/File/156_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 18 - 25 มีนาคม 2562.pdf

 
 เพิ่มเติม

     วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ห้องประชุมจินดามณี ๘ ชั้น ๘ อาคารสำนักงานอธิการบดี (น.ส.อมรรัตน์ เพชรรุ่ง ผู้แจ้ง)

     วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ประชุมเพื่อพิจารณาการเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี (นายกิตติพงษ์ ผลนิโครธ ผู้แจ้ง)
08.30 น. - 16.30 น.
24[ 2019-03-23]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 5) /uni2012/UserFiles/File/156_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 18 - 25 มีนาคม 2562.pdf08.30 น. - 16.30 น.
25[ 2019-03-24]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 6) /uni2012/UserFiles/File/156_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 18 - 25 มีนาคม 2562.pdf08.30 น. - 16.30 น.
26[ 2019-03-25]กิจกรรมประจำวัน (วันที่ 7) /uni2012/UserFiles/File/156_2562 กิจกรรมประจำวันที่ 18 - 25 มีนาคม 2562.pdf08.30 น. - 16.30 น.