เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผล จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)