เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)