เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาการจัดการ(อาคาร 22) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)