Responsive image

ข่าวประชาสัมพันธ์

# ข่าว
1 ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 30 ครั้ง 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 02:53:48
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างความเข้มแข็งและวัฒนธรรมท้องถิ่นในวันที่ 25-26 กรกฏาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 31 ครั้ง 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 02:24:10
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสืบสานภูมิปัญญา รักษาวัฒนธรรมไทย 15 มกราคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 78 ครั้ง 10 มกราคม 2563 เวลา 17:11:30
4 โครงการส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง “การทำขนมช่อม่วง”
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 156 ครั้ง 11 สิงหาคม 2563 เวลา 15:09:59
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE)
สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ